Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 685
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,852
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 283
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 276
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 714
แบบเสนอโครงการวิจัย 746
แบบเสนอแผนงานวิจัย 491
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 315
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 433
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 366
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 318
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 276
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 242
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 232
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 221
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 331
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 255
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 1,748
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 599
information sheet 7-12 years 281
consent form 7-12 years 226
consent form 1,186
consent form parents & LAR 422
information sheet 468
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 269
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 317
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 258
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 218
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 297
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 290
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 217
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 177