Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 873
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3,154
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 337
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 350
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 783
แบบเสนอโครงการวิจัย 877
แบบเสนอแผนงานวิจัย 595
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 375
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 656
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 411
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 375
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 319
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 279
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 290
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 259
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 380
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 298
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 2,696
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 713
information sheet 7-12 years 335
consent form 7-12 years 275
consent form 1,532
consent form parents & LAR 560
information sheet 629
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 309
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 383
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 307
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 251
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 344
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 342
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 259
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 213