Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 2,167
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 22,735
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 771
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 756
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 1,130
แบบเสนอโครงการวิจัย 1,586
แบบเสนอแผนงานวิจัย 1,183
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 832
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 1,141
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 915
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 677
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 606
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 567
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 736
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 499
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 1,046
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 553
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 12,635
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 1,202
information sheet 7-12 years 622
consent form 7-12 years 618
consent form 2,150
consent form parents & LAR 1,130
information sheet 1,192
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 708
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 805
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 721
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 466
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 610
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 721
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 445
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 426