Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 843
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2,997
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 322
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 318
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 764
แบบเสนอโครงการวิจัย 839
แบบเสนอแผนงานวิจัย 566
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 345
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 637
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 394
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 357
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 302
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 266
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 267
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 247
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 363
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 284
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 2,575
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 687
information sheet 7-12 years 318
consent form 7-12 years 257
consent form 1,501
consent form parents & LAR 505
information sheet 585
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 295
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 357
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 283
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 241
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 328
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 323
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 247
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 203