Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 744
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2,117
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 302
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 294
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 738
แบบเสนอโครงการวิจัย 794
แบบเสนอแผนงานวิจัย 522
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 330
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 506
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 379
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 343
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 290
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 253
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 247
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 232
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 344
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 267
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 1,989
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 643
information sheet 7-12 years 301
consent form 7-12 years 245
consent form 1,331
consent form parents & LAR 450
information sheet 511
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 282
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 339
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 274
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 232
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 313
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 306
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 231
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 188