Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 973
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3,713
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 377
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 383
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 835
แบบเสนอโครงการวิจัย 951
แบบเสนอแผนงานวิจัย 638
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 423
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 725
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 453
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 418
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 357
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 318
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 330
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 290
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 430
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 334
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 3,006
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 782
information sheet 7-12 years 374
consent form 7-12 years 308
consent form 1,643
consent form parents & LAR 611
information sheet 678
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 422
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 417
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 429
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 274
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 371
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 403
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 283
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 231