Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 1,968
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 21,538
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 651
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 657
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 1,053
แบบเสนอโครงการวิจัย 1,381
แบบเสนอแผนงานวิจัย 982
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 715
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 1,025
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 817
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 597
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 531
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 477
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 480
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 454
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 690
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 504
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 9,089
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 1,060
information sheet 7-12 years 576
consent form 7-12 years 540
consent form 1,997
consent form parents & LAR 962
information sheet 1,045
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 644
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 653
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 652
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 408
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 556
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 628
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 385
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 365