Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 914
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3,209
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 357
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 367
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 814
แบบเสนอโครงการวิจัย 922
แบบเสนอแผนงานวิจัย 622
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 400
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 678
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 435
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 403
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 343
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 299
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 308
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 279
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 408
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 321
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 2,777
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 750
information sheet 7-12 years 358
consent form 7-12 years 294
consent form 1,564
consent form parents & LAR 586
information sheet 652
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 326
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 404
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 325
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 267
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 360
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 375
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 277
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 225