Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 539
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,297
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 232
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 220
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 608
แบบเสนอโครงการวิจัย 643
แบบเสนอแผนงานวิจัย 393
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 263
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 312
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 316
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 271
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 232
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 204
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 182
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 185
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 279
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 208
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 1,145
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 482
information sheet 7-12 years 222
consent form 7-12 years 185
consent form 728
consent form parents & LAR 308
information sheet 353
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 219
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 251
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 208
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 179
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 241
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 244
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 173
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 138