Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 362
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 963
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 184
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 172
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 514
แบบเสนอโครงการวิจัย 551
แบบเสนอแผนงานวิจัย 322
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 220
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 251
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 275
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 220
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 191
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 167
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 152
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 140
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 227
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 161
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 788
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 343
information sheet 7-12 years 158
consent form 7-12 years 140
consent form 477
consent form parents & LAR 206
information sheet 270
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 172
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 189
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 157
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 149
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 187
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 195
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 138
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 109