Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 1,909
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 21,131
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 603
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 624
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 1,036
แบบเสนอโครงการวิจัย 1,337
แบบเสนอแผนงานวิจัย 938
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 688
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 1,000
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 806
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 581
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 519
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 470
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 472
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 439
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 664
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 493
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 8,439
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 1,028
information sheet 7-12 years 565
consent form 7-12 years 486
consent form 1,977
consent form parents & LAR 939
information sheet 1,018
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 626
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 637
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 624
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 396
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 540
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 588
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 375
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 352