Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 801
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2,496
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 314
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 305
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 752
แบบเสนอโครงการวิจัย 819
แบบเสนอแผนงานวิจัย 551
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 337
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 587
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 388
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 351
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 298
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 259
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 256
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 242
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 356
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 279
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 2,302
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 666
information sheet 7-12 years 309
consent form 7-12 years 251
consent form 1,412
consent form parents & LAR 485
information sheet 548
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 289
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 349
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 277
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 237
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 323
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 315
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 244
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 198