Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 486
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,096
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 202
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 189
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 554
แบบเสนอโครงการวิจัย 591
แบบเสนอแผนงานวิจัย 352
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 239
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 280
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 292
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 239
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 209
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 182
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 166
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 164
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 249
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 182
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 946
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 417
information sheet 7-12 years 194
consent form 7-12 years 159
consent form 617
consent form parents & LAR 265
information sheet 308
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 197
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 225
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 182
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 163
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 216
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 218
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 151
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 122