สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
Login Register
 
แบบฟอร์มวิจัยชุดที่ 1
เรื่อง จำนวนดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประวัติคณะผู้วิจัย 309
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 726
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม NRMS Ongoing monitoring 154
แบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Expected output outcome-post audit) 150
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการส่งโครงการวิจัยปี 2562 444
แบบเสนอโครงการวิจัย 498
แบบเสนอแผนงานวิจัย 288
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย - โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช_ด) 200
แบบแสดงรายการ - ประมาณการรายจ่ายในการวิจัย (สำหรับงบประมาณกรมควบคุมโรค) 208
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 241
ผนวก 5 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 192
ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 163
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 145
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 131
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ 117
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน 199
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 138
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค 597
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 286
information sheet 7-12 years 134
consent form 7-12 years 118
consent form 311
consent form parents & LAR 166
information sheet 215
แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย 146
แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 155
แบบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Deviation Report) 137
แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ 127
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report) 156
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย (Final Report) 159
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน 123
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกวิจัย 97